Základní a opakovaná školení řidičů motorových manipulačních vozíků

ŠKOLENÍ » Základní a opakovaná školení řidičů motorových manipulačních vozíků

Obsluha motorového manipulačního vozíku (dříve řidič motorových vozíků), musí být fyzická osoba starší 18 let, tělesně a duševně způsobilá, určená uživatelem k řízení a obsluze MV, řádně teoreticky vyškolená a prakticky zaučená, seznámena s bezpečnostními předpisy pro určená pracoviště, vlastnící příslušný průkaz obsluhy MV, případně řidičské oprávnění skupiny B nebo C nebo T (viz zák.č. 361/2000sb.ve znění pozdějších předpisů), pokud je k řízení MV předepsané. Rozsah základního školení a praktického zaučení obsluh MV se zajišťuje podle jednotné profesní přípravy, v návaznosti na jednotlivé třídy a druhy MV v obecné rovině, dle OS MV - P09, ČSN 26 8805, ČSN 3691+Amd1,ČSN 26 9030 a dalšími souvisejícími předpisy.

W1 – vozíky s nosností do 5t
W2 – vozíky s nosností nad 5t
III. Zvláštní vozíky – v průkazu obsluhy motorového manipulačního vozíku nutno konkrétně specifikovat dané provedení.

(Zvláštní vozík: MV speciálního provedení, který nelze zařadit do základních kategorií uvedených v tabulce, třída I a II. Např. portálový MV,MV s výložníkem, MV s dálkovým ovládáním, nebo řízený pákovým ovladačem, s kloubovým podvozkem apod.)

Před započetím praktického výcviku musí žadatel absolvovat teoretickou přípravu podle jednotné profesní přípravy, být seznámen s technickým popisem a návodem k používání MV příslušné třídy a druhu, s bezpečnostními předpisy a v potřebném rozsahu s dalšími souvisejícími předpisy, které se vztahují k předepsaným úkonům obsluhy MV.
Při praktickém zácviku smí zaučovaný žadatel obsluhovat MV jen pod přímým dohledem instruktora. Zaučovaný žadatel musí během výcviku provést všechny úkony, se kterými se bude ve své činnosti setkávat.

Po ukončení praktického výcviku se žadatel podrobí ověření teoretických znalostí a praktických dovedností před zkušební komisí. Zkušební komisi tvoří zkušební komisař, jako předseda a instruktor, který prováděl školení a praktický výcvik.

O průběhu základního školení, praktickém výcviku, rozšiřovacím školení, teoretické i praktické zkoušce obsluhy  vede odborně způsobilá osoba (instruktor, nebo zkušební komisař obsluh MV) záznamy.
Žadateli, který vykoná úspěšně zkoušku odborné způsobilosti ze stanovených předpisů, řízení a obsluhy, vydá certifikační orgán prostřednictvím zkušebního komisaře obsluh MV „Certifikovaný průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků“.

 

Rozšíření
Má-li obsluha ovládat MV jiné třídy nebo druhu, než pro který má průkaz, musí doplnit své znalosti rozšiřovacím školením, praktickým zaučením a nechat je ověřit zkouškou před zkušební komisí.
Rozšiřovací školení se provádí podle jednotné profesní přípravy obsluh motorových manipulačních vozíků. Po úspěšně vykonané teoretické a praktické zkoušce obsluha obdrží „Průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků“ s vyznačením všech tříd a druhů vozíků, které může obsluhovat.

 

Opakované školení
Opakované školení obsluh MV a ověřování znalostí obsluh se provádí podle jednotné profesní přípravy a je zakončeno prokazatelným ověřením znalostí – přezkoušením instruktorem nebo zkušebním komisařem.
Opakované školení obsluh MV a ověřování znalostí provádí instruktor nebo zkušební komisař a vydává potvrzení o opakovaném školení.
Opakované školení se doporučuje provést nejpozději do konce dvanáctého měsíce od posledního ověření znalostí obsluhy MV.
O průběhu opakovaného školení obsluh jsou školitelem (instruktorem nebo zkušebním komisařem) pořizovány záznamy; jedno vyhotovení obdrží provozovatel.

 

Pro základní kurz a rozšíření  je potřebné před započetím mít připravenu řádně vyplněn příslušný tiskopis s potvrzením doktora o způsobilosti osoby ne starší 1 měsíc.
Dále pak fotografii o rozměrech  30 x 35 mm.